Άγνωστος Ασκητής - Ήρθε Η Ώρα: Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ...

Άγνωστος Ασκητής - Ήρθε Η Ώρα: Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ...

Άγνωστος Ασκητής - Ήρθε Η Ώρα: Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ...

 

 

Σεισμὸς θὰ ταρακουνήσει τὴν γῆ

✝ ✝ ✝

 

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Πέπλο μαῦρο ἁπλώνεται πάνω ἀπὸ τὴν γῆ, σκεπάζει τὴν γῆ προοδευτικά. Μένει σταθερό, ἀκίνητο, καὶ καλύπτει ὅλη τὴν γῆ ἐνῷ μόνο στὴν ἄκρη φαίνεται διαγραμμισμένο ἕνα φωτεινό, λεπτό, ἡμικυκλικὸ τόξο ὁμοιάζον μὲ τὸ νεοεμφανιζόμενο, τῆς πρώτης ἡμέρας, φεγγάρι. Οἱ ἄνθρωποι φαίνεται ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ νὰ συγκρούονται μὲ μανία ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ χορεύουν σὰν νὰ ἔχουν χάσει τὰ λογικά τους.
Ὑπάρχει καμία ἐλπίδα Θεέ μου γιὰ τοὺς ἀνθρώπους;

Μόνον στὶς κοιτίδες θὰ ὑπάρχει ἡ προστασία, θὰ ὑπάρχει προστασία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία· καὶ αὐτὲς μὴν νομίσετε ὅτι θὰ εἶναι πολλές, καὶ αὐτὲς θὰ εἶναι λιγοστὲς ὅπως εἶναι καὶ οἱ ἀντίστοιχες ψυχές, καὶ αὐτὲς ἔχουμε πεῖ ὅτι εἶναι λιγοστές.

Ἐκεῖ θὰ μπορέσει κανένας νὰ ἀνακουφιστεῖ καὶ ἡ ψυχή του νὰ εὐφρανθεῖ, νὰ ἁπαλυνθεῖ καὶ νὰ πεῖ “Δόξα Σοι ὁ Θεός”, “δόξα Σοι ὁ Θεός”, ποὺ εἶμαι κοντὰ στὸν Κύριο. Δὲν ξέφυγα, δὲν ξέφυγα ἀπὸ Ἐσένα, δὲν πῆγα μὲ ἄλλον κανένα ἀλλὰ παρέμεινα μόνον μὲ Ἐσένα, μὲ Ἐσένα τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, καὶ τότε θὰ καταλάβει τὴν μεγάλη αὐτὴ εὐλογία γιατί ἐκεῖ θὰ εἶναι σὰν μικροὶ Παράδεισοι.

Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ὁ Παράδεισος ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθει μετὰ ἢ ὁ ὁποῖος πρὸ ὑπῆρξε εἰς τὴν γῆ, ἀλλὰ ἐμπρὸς στὴν μεγάλη τὴν καταστροφὴ ποὺ θὰ σημειώνεται σχεδὸν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, θὰ εἶναι αὐτὲς οἱ κοιτίδες, θὰ εἶναι ὄχι μόνο εὐλογημένα μέρη ἀλλὰ θὰ εἶναι μέρη προφυλαγμένα, προφυλαγμένα καὶ προστατευμένα.

Θὰ αἰσθάνεται ἡ κάθε μία ψυχὴ ἀσφάλεια ἐκεῖ, ἀσφάλεια κατευθείαν ποὺ θὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, ἀπὸ τὴν Θεία τὴν Πηγή, θὰ τὸ αἰσθάνεται αὐτὸ ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ μέσα εἰς τὴν ψυχή. Ξέρετε Παιδιά Μου τί σημαίνει αὐτό, νὰ αἰσθάνεται ἀσφάλεια μία ψυχὴ σὲ αὐτὴ τὴ χλαλοὴ ποὺ θὰ γίνεται ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἡ ὁποία θὰ κυριαρχεῖ.

Αὐτὸ εἶναι μεγάλο δῶρο ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. Γιὰ σκεφτεῖτε το ἐτούτη τὴ στιγμή, σκεφτεῖτε το καὶ ἀργότερα καὶ θὰ δεῖτε τί σημαίνει αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐτοῦτο τὸ λεπτό! Εἶναι μεγάλη παρηγορία, εἶναι μεγάλη εὐτυχία, εἶναι μεγάλο δῶρο ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Τότε πραγματικὰ θὰ δεῖτε τὴν ἀληθινὴ εὐλογία, τότε πραγματικὰ θὰ δεῖτε καὶ τὴν σωματικὴ σωτηρία.

Ἀπίστευτο θὰ φαίνεται αὐτό, ἀκόμα καὶ στοὺς πολὺ πιστούς, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὁλοκληρωτικὰ εἰς τὴν καρδία τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, ἀπίστευτο θὰ φαίνεται αὐτό, αὐτὸ ποὺ ἐλέχθη προηγουμένως σὲ αὐτὲς ἐκεῖ τὶς μικρὲς κοιτίδες ποὺ θὰ λάμπουν, θὰ λάμπουν ἕως τὸν οὐρανό. Δὲν θὰ εἶναι σκοτεινές, οὔτε θὰ καλύπτονται ἀπὸ τίποτα, θὰ λάμπουν ἕως τὸν οὐρανό, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ τὸ βλέπει μόνον ὁ Τριαδικὸς Θεός, δὲν θὰ τὸ βλέπει ὁ ἄλλος ὁ πονηρός, οὔτε καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἐκεῖ οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ δοῦν τίποτα. Δὲν θὰ μποροῦν νὰ δοῦν ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ αἰσθανθοῦν, τὸ μόνο ποὺ θὰ αἰσθάνονται εἶναι ὅτι θὰ πονοῦν.

Σταθεῖτε ὄρθιοι, πιαστεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς, ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, σφιχτὰ καὶ σταθερὰ καὶ μὴν φοβᾶστε τὰ θηρία. Ἐμεῖς σᾶς τὸ Ἔχουμε πεῖ, Ἐμεῖς πάντοτε θὰ σᾶς προστατεύουμε, πάντα θὰ σᾶς Ὁδηγοῦμε στὸ καλό, πάντα, πάντα θὰ ἔχετε Ἐμᾶς μαζί σας. Μὴν φοβᾶστε κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ θηρία, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς πειράξουν οὔτε τὸ σῶμα, οὔτε τὴν καρδία, οὔτε τὸ σωματικό, οὔτε τὸ ψυχικό. Δὲν θὰ μποροῦν νὰ σᾶς τὰ πειράξουν γιατί δὲν ἔχουν τὴν ἄδεια ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό, καὶ ἐφόσον δὲν ἔχουν τὴν ἄδεια, δὲν πρόκειται νὰ γίνει αὐτό, οὔτε τὸ παραμικρὸ κακό.

Στῆτε λοιπὸν καλῶς καὶ ἔχετε ἀπόλυτη πίστη στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τότε μὴ φοβᾶστε τίποτα, μὴ φοβᾶστε εἰλικρινὰ Παιδιά Μου τίποτα. Καὶ ἔρχονται πολὺ δύσκολοι καιροί, τὰ ἔχουμε πεῖ πολλὲς φορὲς αὐτά, μὴν τὰ ξαναποῦμε καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ πάλι τὰ ἴδια λόγια αὐτά, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ψηλά, ἀλλὰ νὰ τὸ ἔχετε αὐτὸ ὑπόψιν σας μέσα εἰς τὴν καρδιά σας, ὅτι δύσκολοι καιροί, πολὺ δύσκολοι καιροί, πολὺ δύσκολοι καὶ πολὺ ὀδυνηροί, πολὺ τρομεροὶ καὶ πολὺ φοβεροί, ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν θὰ πειραχτεῖτε, δὲν θὰ πειραχτεῖτε καὶ σὲ κάθε λεπτὸ θὰ προστατευτεῖτε. Θὰ προστατευθεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς, σᾶς τὸ Ἐπαναλαμβάνουμε πάλι, θὰ προστατευθεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς, ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία.
Σεισμὸς θὰ ταρακουνήσει τὴν γῆ!

Ὅποιος ἔχει Ἐμένα ὁλοκληρωτικὰ εἰς τὴν καρδία θὰ σωθεῖ, οὔτε κἄν θὰ τραυματισθεῖ.
Σᾶς τὸ ἔχω πεῖ ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφαρμόζετε καμία βραδιά, δὲν καθόσαστε τὴ νύχτα νὰ προσευχηθεῖτε ὅπως ἔχουμε πεῖ, ἐκεῖ γονατιστοὶ μὲ τὰ χέρια ψηλὰ πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιὰ καὶ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία νὰ βοηθήσει καὶ Αὐτὴ γιὰ καλύτερη ὑγεία, γιὰ καλύτερη καὶ λαμπρότερη κατάσταση στὴν γῆ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ εἶναι προγραμματισμένη νὰ γενεῖ.

Γι’ αὐτὸ ἀρχίσετε, ἀρχίσετε, ἀρχίσετε νὰ κάνετε προσευχή, μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή σας, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά σας, νὰ ταρακουνηθεῖ τὸ ἐσωτερικό σας καὶ νὰ στείλετε αὐτὴ τὴν ἀγωνία στὸν Κύριο καὶ Θεό σας. Αὐτὸς θὰ τὴν λάβει ὑπόψιν, θὰ τὴν λάβει ὑπόψιν, καὶ θὰ μετριαστεῖ τὸ κακό, ὅπως τὸ Ἔχει πεῖ ἀπὸ καιρό. Ἂν θυμόσαστε τὸ Ἔχω ἀναφέρει σὲ κάποια Γραφὴ ὅτι δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γενεῖ ὅπως Εἶχα ἀποφασίσει, ἀλλὰ ἡ ἀπόφασή Μου ἔχει μετριαστεῖ καὶ θὰ εἶναι ὅπως τὸ Ἔχω πεῖ, ὀλίγον κάτωθεν τοῦ μέσου, ἀπὸ ὅτι ἀρχικῶς Εἶχα ἀποφασίσει.

Γι’ αὐτὸ χρειάζεται πολὺ προσευχὴ Παιδιά Μου καλά, μὴν τὸ ξεχνᾶτε, μὴν τὸ ἀμελεῖτε, μὴν τὸ παραμελεῖτε, μὴν τὸ ἀφήνετε αὐτό, μὴν τὸ ἀφήνετε αὐτό, εἶναι ὥρα νὰ γίνει, εἶναι ὥρα νὰ γίνει αὐτὴ ἡ ἐργασία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, εἶναι ἡ ὥρα, σᾶς τὸ Λέμε εἶναι ἡ ὥρα, εἶναι ἡ ὥρα, εἶναι ἡ ὥρα. Τώρα πρέπει νὰ γενεῖ καὶ ἡ πλάση νὰ μὴν ταρακουνηθεῖ τόσο πολύ, καὶ ἐσεῖς νὰ μὴν ταρακουνηθεῖτε τόσο πολύ, νὰ μὴν ταραχθεῖτε καὶ νὰ μὴν ἐξουθενωθεῖτε.

Ἔστω λοιπὸν καὶ τώρα, τὴν τελευταία τὴν στιγμή, ἀκούσατε αὐτὴ τὴν ἐντολή Μου καὶ κάνετε αὐτό, δηλαδὴ προσευχὴ καθημερινὴ καὶ νυχτερινὴ γιὰ νὰ ἐλαττώσω Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ νὰ ἔχω ἐχέγγυο ἀπὸ ἐσᾶς ὅτι μὲ ἀγαπᾶτε ὅπως σᾶς ἀγαπῶ καὶ Ἐγὼ πολύ, καλά Μου Παιδιά, καὶ ἐπιθυμῶ πάντα τὸ καλὸ νὰ γίνει μέσα εἰς τὸ ἐσωτερικό σας, μέσα εἰς τὸ ψυχικό σας, γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ ποὺ σᾶς Ἔχω δώσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Άγνωστος Ασκητής

 

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

ΝΕΑ ΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: 10/8/2021 /-ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ... ( ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ )...…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - - -- --