ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ: 30/04/2021/ ΔΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ - ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ: 30/04/2021/ ΔΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ -  ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ: 30/04/2021/ ΔΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ - ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ...

 

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΒΑΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ...

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος
 
✝ ✝ ✝
 
 
Γράψε Παιδί Μου ἀγαπητὸ αὐτὰ ποὺ θὰ σοῦ εἰπῶ πολὺ καθαρὰ καὶ ἀντιληπτὰ μέσα στὴν δική σου τὴν ψυχὴ γιὰ νὰ πληροφορήσεις τὸ πλάσμα Μου στὴν Γῆ γιὰ νὰ γνωρίζει ὅτι Εἶμαι ὁ Πατέρας Του ὁ Καλὸς καὶ ὁ Ἀγαθὸς ποὺ ἔχει ἄπειρη Ἀγάπη γιὰ αὐτό.
 
Μὲ ἔστειλε ὁ Πατέρας Μου ὁ Οὐράνιος Θεός, ἡ Ἀρχὴ τοῦ Παντός, ἐδῶ κοντὰ εἰς τὸν Λαόν Του ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιὰ νὰ διδάξω τοὺς ἀνθρώπους πῶς νὰ ζοῦνε, πῶς νὰ περπατοῦνε, τί νὰ ποιοῦνε ἐδῶ στὴν Γῆ γιὰ νὰ ἔρθουν τελικὰ στὴν Οὐράνια Βασιλεία τὴν Δική Μου, τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ.
 
Ἄκουσαν τότε τὴν διδασκαλία Μου, πίστεψαν πολλοὶ ἀλλὰ ἄλλοι μὲ χλεύασαν καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μοῦ ἐπιτεθοῦνε φραστικά, καὶ νὰ μοῦ συμπεριφέρονται φαρισαϊκὰ ἀλλὰ καὶ περιγελαστικά.
 
Καὶ ἔφτασε ἡ ἡμέρα ποὺ ἀνέβηκα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀκολούθησαν οἱ λίγες ἡμέρες τῶν Παθῶν Μου τῶν κοσμικῶν ποὺ Μὲ ὁδήγησαν Τελικὰ ἐπάνω στὸν Σταυρὸ γιὰ νὰ ὑποστῶ αὐτὸν τὸν θάνατον τὸν ταπεινωτικὸ μαζὶ μὲ δύο ληστὰς ἀπὸ τὴν μία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη Μου τὴν μεριά.
 
Καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἡ Ἀνάστασή Μου, μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε, μπορεῖτε νὰ τὸ κατανοήσετε καὶ νὰ τὸ αἰσθανθεῖτε; 
Ἐὰν μπορεῖτε καὶ γεμίζει ἡ ψυχή σας Χαρὰ καὶ ἀνείπωτη Ἀγάπη πρὸς Ἐμένα τὸν Χριστό, τότε εἴσαστε στὸν δρόμο τὸν σωστό. 
 
Τότε ἔχετε κερδίσει ὄχι μόνον τὴν Ἐπίγεια ζωὴ ἀλλὰ κυρίως τὴν ἄλλη τὴν μεγαλειώδη, τὴν αἰώνια, τὴν Οὐράνια αὐτή· ὅ,τι ὡραιότερο δῶρο ἔχει νὰ σᾶς δώσει ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ἀφοῦ καὶ ἐσεῖς ὅταν θὰ ἔρθει ἐκείνη ἡ μεγάλη ἡ στιγμή, ἡ Δευτέρα Παρουσία, θὰ ἀναστηθεῖτε καὶ στὸν Οὐράνιο Παράδεισο θὰ βρεθεῖτε.
 
Γι’ αὐτὸ ἀγαπητά Μου Τεκνία, δικά Μου Παιδία αὐξήσετε τὴν πίστη σας πρὸς τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ ἐτούτη τὴν ἐποχὴ ποὺ εὑρίσκεστε ἐν τῇ ἐπίγειᾳ ζωὴ καὶ κάνετε ἔργα καλά, ἀγαθά, βοηθείας καὶ Οὐράνιας Λατρείας. 
 
Νὰ ἔχετε, ἐπαναλαμβάνω, ἀπόλυτη Πίστη καὶ Ἐμπιστοσύνη πρὸς Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, γιὰ νὰ ἔχετε Εὐλογία καὶ νὰ μὴν σᾶς πλησιάζουν τὰ θηρία. Θὰ ἀπομακρύνονται ἀμέσως ἀπὸ ἐσᾶς χωρὶς νὰ σᾶς προξενήσουν καμμία ζημιὰ ἀλλὰ θὰ τρέπονται εἰς φυγὴ ἀφοῦ ἐσεῖς θὰ ἔχετε Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ ἐντός σας, ἄριστο βοηθό σας ἀλλὰ καὶ ἀήττητο ὑπερασπιστή σας στὴν ἐδῶ ζωή σας.
 
Προσεύχεστε καθημερινὰ καὶ ἀκολουθεῖτε τὰ Μυστήριά Μου· τὴν Μετάνοια, τὴν Ἐξομολόγηση καὶ τὴν Θεία Κοινωνία ὅσο μπορεῖτε πιὸ τακτικά. Τότε θὰ βλέπετε θὰ αἰσθάνεστε τὴν δύναμη ἐντός σας ποὺ θὰ αὐξάνεται, θὰ σᾶς τονώνει, θὰ σᾶς δίνει δύναμη πολλὴ ἀφοῦ αὐτὴ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.
 
Μὴν φοβεῖστε ἀλλὰ νὰ ἔχετε θάρρος σταθερὸ καὶ δυνατὸ καὶ ἔτσι Μαζί Μας ὅ,τι τοῦ πονηροῦ θὰ νικᾶται καὶ αὐτὸς τελικὰ θὰ σᾶς φοβᾶται.
 
Ἀκολουθεῖτε τοὺς Κανόνες τοὺς Ἱερούς, αὐτοὺς ποὺ εἶναι εἰπωμένοι ἀλλὰ καὶ γραμμένοι στὰ Βιβλία Μας τὰ Ἱερά, τὰ Θεόπνευστα αὐτά. 
 
Μὴν παρεκκλίνετε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα ἐκεῖ, αὐτὰ ἀκριβῶς νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ μὲ αὐτὰ νὰ πορεύεστε καθημερινά, κάθε στιγμή, κάθε λεπτὸ καὶ τότε ἀδιαλείπτως θὰ εἴσαστε ὑπὸ τὴν Σκέπη Μας, ὑπὸ τὴν Προστασία Μας, ὑπὸ τὴν Φροντίδα Μας καὶ νὰ εἴσαστε ἀπολύτως σίγουροι γι’ αὐτό, Ἐγὼ Ὁμιλῶ.
 
Ἐσεῖς τὸ Μόνο ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε ἐτοῦτο τὸν καιρὸ εἶναι νὰ εἴσαστε ἀληθινὰ Παιδιά Μας, μὲ ψυχὴ πλημμυρισμένη μόνον καὶ μόνον ἀπὸ Ἐμᾶς, ἀπὸ τὴν Ὕπαρξή Μας, ἀπὸ τὴν Θεία Πνοή Μας καὶ τότε θὰ ἔχετε, ἐπαναλαμβάνω, τὴν Ἀπόλυτη Προστασία ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, ἀλλὰ καὶ κάθε καλὸ μέσα στὴν ψυχή σας ποὺ θὰ σᾶς δυναμώνει καὶ θὰ σᾶς γλυκαίνει καθημερινὰ καὶ ὅλα θὰ βαίνουν καλὰ καὶ εἰρηνικά.
 
Θαρσεῖτε, Ἐμεῖς σᾶς κρατοῦμε, Ἐμεῖς σᾶς Εὐλογοῦμε, Ἐμεῖς σᾶς Ἀγαποῦμε τόσο πολύ, ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ τὸ αἰσθανθεῖτε ἐὰν μὲ Ἐμᾶς ζεῖτε.
 
Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ Εἰπώθηκαν ἐδῶ εἶναι ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ ποὺ εἶναι Θεὸς Ἀληθινός, Θεὸς Δημιουργός, Θεὸς Μοναδικός, ἡ μόνη Ἀλήθεια ποὺ ὑπῆρξε πάντοτε καὶ παντοῦ. 
 
Γι’ αὐτὸ νὰ ἔχετε ἀπόλυτη Ἐμπιστοσύνη σὲ Αὐτόν, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τότε θὰ ζήσετε συντόμως γεγονότα, ἀπίστευτα Θαυματουργικά, ἄκρως Πνευματικὰ καὶ νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι ΟΛΑ αὐτὰ θὰ εἶναι ἀπὸ ΕΜΑΣ.
 
Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα
 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Tι πρέπει να κάνουμε για να ακούγονται οι προσευχές των άλλων για εμάς;


Tι πρέπει να κάνουμε για να ακούγονται οι προσευχές των άλλων για εμάς; ...

Ως Ερασιτέχνης Συγγραφέας, Και Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύουμε στη δύναμη της προσευχής, τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στις ζωές των άλλων. Προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, για τους αγαπημένους μας και…

Συνέχεια➥

Η νοερά προσευχή είναι η βάση της τελειότητος...


Η νοερά προσευχή είναι η βάση της τελειότητος...

Στην αρχή της ευχής αισθάνεσαι χαρά, έπειτα γλυκύτητα και στο τέλος σαν καρπός έρχονται τα δάκρυα...

 

Ηνοερά προσευχή ολίγον κατ’ ολίγον φέρνει τον άνθρωπο εις την πρώτη χάρη του βαπτίσματος. Ένα θέμα πάντα επίκαιρο και πάντα φλέγον για κάθε…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - -