π.Θεόδωρος Ζήσης: Την κακή συμφωνία της Κρήτης, διέλυσε η καλή διαφωνία για την Ουκρανία

Ἐπεχείρησε καί ἐνωρίτερα ὁ Θεός νά διακόψει τήν οἰκοδόμηση τοῦ πύργου, δοκιμάζοντας τήν θεοπείθεια καί τό φιλάδελφο τῶν πρωτεργατῶν, μέ τήν διαφωνία τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας)

 Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τόν πύργο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού μέ αὐθάδεια ὕψωσαν στήν νέα Βαβέλ τῆς Κρήτης (2016), μέ τήν ἐκεῖ ψευδοσύνοδο, τόν γκρεμίζει τώρα ὁ Θεός μέ τό ψευδοαυτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας, τό ὁποῖο ἐπέφερε ἀσυννενοησία, σύγχυση γλωσσῶν, μεταξύ τῶν ἡγετῶν τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σκεφθῆτε πόσο γρήγορα θά προχωροῦσε ὁ πύργος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἄν μονιασμένες καί ὁμονοοῦσες ὅλες οἰ τοπικές ἐκκλησίες βοηθοῦσαν τόν ἀρχιτέκτονα πατριάρχη Βαρθολομαῖο στήν οἰκοδόμησή του. Τώρα μαζί μέ τήν διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, πού μᾶλλον θά ἐπεκταθεῖ, διακόπτεται καί ἡ οἰκουμενιστική συνεργασία καί συμπόρευση.

Ἐπεχείρησε καί ἐνωρίτερα ὁ Θεός νά διακόψει τήν οἰκοδόμηση τοῦ πύργου, δοκιμάζοντας τήν θεοπείθεια καί τό φιλάδελφο τῶν πρωτεργατῶν, μέ τήν διαφωνία τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας), πού δέν ἔλαβαν μέρος στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία νομιμοποίησε καί ἐπήνεσε τόν Οἰκουμενισμό. Ὑπήρξε ὅμως τόσο ἀπειθής καί ἀφιλάδελφος ὁ ἀρχιτέκτων, ὥστε δέν ὑπολόγισε τό θεϊκό αὐτό ἐμπόδιο, ἀλλά συνέχισε, μέ τήν κακή συμφωνία τῶν ὑπολοίπων ἐκκλησιῶν, νά οἰκοδομεῖ τόν πύργο τῆς βλασφημίας ἐναντίον τῆς Ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὀρθοδοξίας, καί ὑπέρ τοῦ ψεύδους τῶν αἱρέσεων καί τῆς πλάνης. Μέ ἀλαζονεία, παραγνώριση τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ καί κατασυκοφάντηση τῶν Ἀγίων Του, ἐνόμισε ὅτι θά ὑψωθεῖ μέ τήν Βαβέλ τῆς Κρήτης ὑπεράνω ὅλων, ἰσχυρισθείς μάλιστα διά τῶν ὑποτακτικῶν του ὅτι δέν ὑπάρχουν ἄλλοι ἴσοι καί ὅμοιοι μέ αὐτόν, ὅτι εἷναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» (primus sine paribus), ὁμοιάζει μέ τόν Θεό Πατέρα, ὁ ὁποῖος δῆθεν εἷναι πρῶτος χωρίς ἴσους μέσα στήν Ἁγία Τριάδα, ὑπεράνω τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό δέν εἶπε καί ὁ Διάβολος στούς πρωτοπλάστους, γιά νά τούς παρασύρει στήν ἀνυπακοή καί ἀποστασία, ὅτι δηλαδή θά γίνουν ὅμοιοι μέ τόν Θεό;

Οἱ αἱρετικοί ὅλων τῶν αἰώνων ἔχουν ὡς κύριο γνώρισμα τήν ἀλαζονεία, τήν ὑπερηφάνεια. Δέν ἀνέχονται τόν ἀντίλογο, τόν ἔλεγχο, δέν ἀκούουν τήν ἄλλη πλευρά πού τούς ἐπισημαίνει τό λάθος, νομίζουν πώς εἷναι ἀλάθητοι, ὅπως ὁ ὑπερφίαλος πάπας. Καταδιώκουν μάλιστα καί συκοφαντοῦν ὅσους δέν συμφωνοῦν μέ τίς πλάνες τους. Ἀλάθητος ὅμως εἷναι μόνον ὁ Θεός καί ἡ Ἀγία του Ἐκκλησία. Ἀκόμη καί οἱ Ἁγιοι κάνουν λάθη. Ἡ διαφορά μεταξύ ἑνός Ἁγίου καί ἑνός αἱρετικοῦ, ὅταν διαπράξουν λάθη, εἶναι ὅτι ὁ μέν Ἅγιος ταπεινά ἀναγνωρίζει τό λάθος του, ἐνῶ ὁ αἱρετικός ἐγωϊστικά παραμένει στήν πλάνη του.

Τόμοι ὁλόκληροι ἔχουν γραφῆ γιά τίς πλάνες τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Ἀντί τοῦ διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς μέ τούς διαφωνοῦντες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ εἷναι ὅλος ἀγάπη καί κατανόηση μέ τούς κακοδόξους, ἀντί νά ταπεινωθεῖ ἀπό τό ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων ἀποδοκιμάζει τίς ἀποφάσεις τῆς Κρήτης, ἀφοῦ οἱ ἐκκλησίες πού δέν ἔλαβαν μέρος ἐκπροσωποῦν τήν πλειονότητα τῶν

Ὀρθοδόξων πιστῶν, καί ἑπομένως δέν εἷναι θέλημα Θεοῦ νά προχωρήσει στήν συνέχιση τῆς οἰκοδόμησης τοῦ πύργου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δυστυχῶς ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος προσθέτει στό κακό καί ἄλλο κακό. Στήν ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων ὡς ἐκκλησιῶν πού θέσπισε ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης πρόσθεσε τώρα καί τήν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τής Οὐκρανίας, καθῃρημένων, ἀχειροτόνητων καί αὐτοχειροτόνητων, μέ ἀλαζονική καί ἀντικανονική ὑπερόρια εἰσπήδηση σε ξένη δικαιοδοσία. Χρειάζεται νέους ἐργάτες γιά τόν πύργο τῆς Βαβέλ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὑποστηρικτές τοῦ πρωτείου ἐξουσίας του, στήν θέση αὐτῶν πού διαφωνοῦν, ἐκπαιδευμένους μάλιστα καί κατάλληλους εἰς αὐτό τό ἔργο ἀπό τούς Οὐνίτες καί τούς Παπικούς.

Ὅπως ἀποκαλύφθηκε αὐτές τίς ἡμέρες στο Διαδίκτυο, ὅταν ὁ πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β΄, ὁ Πολωνός, ἐπισκέφθηκε τήν Οὐκρανία τό 2001, χαρακτήρισε τήν χώρα ὡς «ἐργαστήριο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». Δέν ξεχνᾶμε ἄλλωστε τά ἐγκώμια πού ἔπλεξε καί τούς ἐπαίνους γιά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης ὁ ἀμετανοήτως ἐμμένων εἰς τό σχίσμα καί προκαλῶν σχίσμα στό σχίσμα ψευδοπατριάρχης Κιέβου Φιλάρετος. Αἵρεση καί σχίσμα λοιπόν, τά δύο χειρότερα δεινά πού καταστρέφουν τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ξεσχίζουν τόν ἄρραφο χιτώνα τοῦ Κυρίου, ἀποτελοῦν τά ὑλικά, μέ τά ὁποῖα οἰκοδομεῖται ὁ νέος πύργος τῆς Βαβέλ τοῦ Οικουμενισμοῦ.

Ξεχνοῦν, ὅμως, οἱ οἰκοδομοῦντες τόν βλάσφημο αὐτό πύργο, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἷναι ἡ μοναδική οἰκοδομή τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀκρογωνιαῖος καί θεμέλιος λίθος τῆς Ἐκκλησίας εἷναι ὁ Χριστός, καί ἄλλοι κατάλληλοι λίθοι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅπως καί ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί. Οἱ αἱρετικοί καί οἱ σχισματικοί εἷναι ἀκατάλληλο ὑλικό γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ πύργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως παραστατικά καί παραβολικά μᾶς παρουσιάζει ὁ ἀποστολικός πατήρ Ἑρμᾶς, στό ἔργο του «Ποιμήν».

Θεμέλιος λίθος λοιπόν καί κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἷναι ὁ Χριστός, ὁ μόνος «πρῶτος ἄνευ ἴσων», καί δέν θά επιτρέψει νά οἰκοδομηθεῖ ἄλλη Ἐκκλησία, νά κηρυχθεῖ ἄλλο Εὐαγγέλιο, νά διδάσκουν κληρικοί καί λαϊκοί ἀντίθετα μέ τό Εὐαγγέλιο. Καί ὅπως στόν πύργο τῆς παλαιάς Βαβέλ «τήν κακήν εἰρήνην ἡ καλή διαφωνία ἔλυσε»[1], ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, δηλαδή ἡ σύγχυση τῶν γλωσσῶν καί ἡ ἀσυνεννοησία διέλυσε τούς συμφωνοῦντες γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ βλάσφημου πύργου, ἔτσι καί τώρα φαίνεται ὅτι ἡ καλή διαφωνία, ἡ γενική διαφωνία γιά τό Οὐκρανικό, θά διαλύσει τήν κακή συμφωνία τῆς νέας Βαβέλ τοῦ Οίκουμενισμοῦ τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Θά εξακολουθήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά ἐνισχύει τούς οἰκοδόμους τῆς νέας Βαβέλ;

[1] Εἰς Ματθ. Ὁμ. 35,1, PG 57, 405 : «Οὕτω καί ἐπί τοῦ πύργου γέγονεν ἐκείνου· τήν γάρ κακήν εἰρήνην ἡ καλή διαφωνία ἔλυσε, καί ἐποίησεν εἰρήνην… Οὐ γάρ πανταχοῦ ὁμόνοια καλόν· ἐπεί καί οἱ λησταί συμφωνοῦσιν».

 

 

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Topics by Tags

Μηνιαία Αρχεία(Από το 2019) Τα παλιότερα είμαστε στη επεξεργασία εμφάνισης)

- - .
.
- - - - -
-

- - - - -