Πως κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Πως κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Πως κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Ο αγαθός Παράκλητος είναι η ψυχή της Εκκλησίας

 

Ἀδελφοί, ἑορτάζουμε σήμερα τήν «τελευταίαν ἑορτήν» τοῦ χαρμοσύνου Πεντηκοσταρίου, τήν ἑορτή τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐξεχύθη κατά τρόπο μοναδικό. Τό Άγιον Πνεύμα κατῆλθε «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν» στό ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου βρίσκονταν οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, «καί ἐπλήρωσεν ὅλον τόν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι… ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν» καί τούς ἀνέδειξε πνευματέμφορους κήρυκες τῆς ἀληθείας καί ἀνακαινιστές τῆς Οἰκουμένης. Ἀπό τότε ἐγκαινιάσθηκε νέα ἐποχή, ἡ ἐποχή τῆς Χάριτος. Ἀλήθεια, πόσο προνομιοῦχοι εἴμαστε οἱ χριστιανοί πού ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς Χάριτος! Διότι τό Άγιον Πνεύμα ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά μᾶς ἐπισκέπτεται, νά γεμίζει τό ἐσωτερικό μας μέ τή θεία παρουσία Του, νά φωτίζει τή διάνοιά μας, νά ἁγιάζει τήν καρδιά μας.

Πῶς γίνεται φανερή ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί πως θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

 

Πρωτίστως ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται φανερή ἀπό τόν θεοσύστατο θεσμό τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀγαθός Παράκλητος εἶναι ἡ ψυχή τῆς Ἐκκλησίας, Αὐτός πού «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας»! Τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». Τήν προφυλάσσει ἀπό ποικίλες πλάνες. Τήν προστατεύει ἀπό κάθε αἵρεση πού θέλει νά νοθεύσει τήν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου, ἀπό κάθε ἐχθρό πού θέλει νά τήν ἐξαλείψει ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει τόν αἰώνιο θρίαμβό της στήν παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Τό Άγιον Πνεύμα τελεῖ τά μυστήρια καί ὅλες τίς ἁγιαστικές πράξεις τῆς Ἐκκλησίας μέ τό χέρι καί τή γλῶσσα τῶν λειτουργῶν ἱερέων. Οἱ πιστοί βαπτίζονται «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί γίνονται φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Μυρώνονται μέ τό ἅγιο Χρῖσμα καί χαριτώνονται. Ἐξομολογοῦνται τά κρίματά τους στόν Πνευματικό καί βγαίνουν ἀνάλαφροι ἀπό τό ἐξομολογητήριο. Προσέρχονται «μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης» καί κοινωνοῦν Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον».

Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται φανερή καί ἀπό τό θαῦμα τῆς πίστεως. Ἀμέσως μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό πρῶτο κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου πίστεψαν στόν Χριστό 3.000 ψυχές. Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα διά μέσου τῶν αἰώνων ὅπου κηρύσσεται τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου ἑλκύονται στή σωτηρία πλήθη ἀνθρώπων! Ἀνθοῦν τά κέντρα τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία! Θριαμβεύει ἡ πίστη στίς χῶρες τοῦ ἄλλοτε σιδηροῦ παραπετάσματος!

Ἐπίσης ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται φανερή ἀπό τίς ἠθικές νεκραναστάσεις καί τίς θεῖες ἀλλοιώσεις πού συντελοῦνται στίς ψυχές. Τό Άγιο Πνεύμα βοηθᾶ ἁμαρτωλούς νά μετανοοῦν, ὑπερήφανους νά ταπεινώνονται, ἀσώτους νά ἐπιστρέφουν στήν ἀγάπη τοῦ Πατέρα, αἰχμαλώτους τῶν παθῶν νά ἀποκηρύσσουν τή φαύλη ζωή τους καί νά ψελλίζουν «ἥμαρτον». Τό Άγιον Πνεύμα χαρίζει στούς προφῆτες τό χάρισμα τῆς προφητείας, στούς ἱερεῖς τό χάρισμα τῆς εἰδικῆς ἱερωσύνης. Σοφίζει τούς ἀγραμμάτους. Ἀναδεικνύει τούς θεολόγους.

Τέλος ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται φανερή ἀπό τίς εὐλογίες πού χαρίζει στούς πιστούς. Τό Άγιο Πνεύμα μᾶς διδάσκει πῶς νά προσευχόμαστε, μᾶς φωτίζει νά κατανοοῦμε τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Τό Άγιο Πνεύμα μᾶς ὁπλίζει μέ δύναμη καί θάρρος νά δίνουμε κρυστάλλινη μαρτυρία γιά τόν Χριστό. Τό Άγιο Πνεύμα κατανύσσει τίς καρδιές μας, δημιουργεῖ στό ἐσωτερικό μας διάθεση μετανοίας. Τό Άγιον Πνεύμα μᾶς ἐνισχύει νά σηκώνουμε μέ αὐταπάρνηση τόν σταυρό μας. Παρηγορεῖ τίς θλιμμένες καρδιές, ὅταν αὐτές ὀδυνῶνται! Τό Άγιο Πνεύμα δίνει τήν «καιομένην καρδίαν»! Ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε χωρίς τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Χάριτι Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι», ὁμολογεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Πως όμως θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Ἐάν ζοῦμε ζωή καθαρότητος καί ἁγιασμοῦ, ἐάν φυλάσσουμε τήν καρδιά καί τή σκέψη μας ἀμόλυντη ἀπό ρυπαρούς λογισμούς, ἐάν ἀποστρεφόμαστε τή δυσώδη ἁμαρτία. Ὅπως ὁ καπνός διώχνει τίς μέλισσες, ἔτσι καί ἡ δυσώδης ἁμαρτία διώχνει τό Πνεύμα τό Άγιο.

Θά κρατοῦμε στήν ψυχή μας τό Άγιο Πνεύμα, ἐάν εὐθυγραμμίζουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι ὑπακοῦν στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτοί ἑλκύουν τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἐπίσης θά κρατοῦμεστήν ψυχή μας τό Άγιο Πνεύμα, ἐάν ζοῦμε συνειδητή μυστηριακή ζωή. Τά ἅγια μυστήρια εἶναι οἱ ἀγωγοί τῆς θείας Χάριτος.

Τέλος, θά κρατοῦμε στήν ψυχή μας τό Άγιο Πνεύμα, ἐάν ἔχουμε τόν πόθο νά «φερώμεθα» ἀπό τό Άγιο Πνεύμα, νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐμπνεύσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἐάν στοιχοῦμε στή ζωή τοῦ Πνεύματος! Δηλαδή, ἐάν εἴμαστε ἄνθρωποι προσευχῆς, λατρείας τοῦ Θεοῦ· ἄνθρωποι ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, ὑπομονῆς, ἀνεξικακίας καί συγχωρητικότητος, ἀγάπης καί φιλανθρωπίας.

Ἀδελφοί, εἶναι πανευτυχεῖς οἱ χριστιανοί πού ζοῦν «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»! Οἱ καρδιές τους γίνονται ναός, μυροδοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπολαμβάνουν τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἀγάπη, τή χαρά, τήν εἰρήνη, τή μακροθυμία, τή χρηστότητα, τήν ἀγαθοσύνη, τήν πίστη, τήν πραότητα, τήν ἐγκράτεια. Εἴθε νά ζοῦμε κι ἐμεῖς «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»! Νά ποθοῦμε τή ζωή τοῦ Πνεύματος! Νά καλοῦμε τόν ἀγαθό Παράκλητο νά ἔρχεται καί νά σκηνώνει στίς καρδιές μας. Ἀμήν.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Μια επιστολή για τον Ιησού Χριστό και τη ζωή του - Που έχει κρατηθεί κρυφή επί αιώνες...

 

Επισκόπηση της επιστολής του…

Συνέχεια➥

Το άρρητο μυστικό: Η βαθιά αγάπη του Ιησού Χριστού στο Σταυρό


Το άρρητο μυστικό: Η βαθιά αγάπη του Ιησού Χριστού στο Σταυρό...

Καθώς ο Ιησούς κρεμόταν στον σταυρό, υπομένοντας τον βασανιστικό πόνο και την…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - -