ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ: Προετοιμαστεῖτε,ἔφτασε ἡ ὥρα, εἶναι ἡ τελευταία Εὐκαιρία γιὰ τὴν δική σας Σωτηρία

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ: Προετοιμαστεῖτε,ἔφτασε ἡ ὥρα, εἶναι ἡ τελευταία Εὐκαιρία γιὰ τὴν δική σας Σωτηρία

 

✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

 Καὶ τούτη τὴ φορὰ Δῶρο σᾶς κάνω τὴν Ὁμιλία αὐτή, ἡ ὁποία ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Μὴν ἀσχολεῖστε καὶ πολὺ μὲ τὰ θέματα αὐτά, αὐτὰ θὰ γίνουν, θὰ γίνουν ὁπωσδήποτε θὰ γίνουν αὐτά, ὅταν ἀκριβῶς τὸ ἀποφασίσω Ἐγώ, ὁ Τριαδικὸς ὁ Τρισυπόστατος Θεός.

Ἐγὼ γνωρίζω, Ἐγὼ ὁρίζω, Ἐγὼ ἀποφασίζω γιὰ νὰ γίνει ὅτι καλύτερο γιὰ τὸν πλανήτη αὐτὸν καὶ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή τοῦ καθενὸς ἀνθρώπου εἰς τὴν γῆ ποὺ αὐτὴ μὲ ἀφορᾷ πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ!

Αὐτὸ ἔχει τὴν μεγίστη σημασία! Τοῦ καθενὸς ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνεκτίμητη αὐτή, τὸ ἔχουμε πεῖ πολλὲς φορὲς γιὰ τὴν ἀξία τῆς κάθε μίας ψυχῆς ἐπὶ γῆς. Τὸ λέμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ καὶ τώρα, ἐτούτη ἐπαναλαμβάνω πάλι τὴν φορά, ὅτι ἔχει ἀνεκτίμητη σημασία, γι’ αὐτὸ δῶστε ἰδιαίτερη – ἰδιαίτατη σημασία στὴν δική σας τὴν πορεία.

Νὰ σᾶς πῶ ὅτι εἶναι κοντά; Μὰ θὰ τὸ καταλαβαίνετε καὶ ἐσεῖς ὅτι εἶναι πολὺ κοντά, τὰ σημεῖα τὸ δείχνουν αὐτό. Σύννεφα πιὸ πέρα δὲν τὰ βλέπετε; Δὲν τὰ βλέπετε ὅτι ἄρχισε ἡ βροχή; Δὲν βλέπετε ὅτι μαύρισαν αὐτὰ πολὺ καὶ ἄρχισε ἡ βροχὴ νὰ πέφτει ἐκεῖ; Θὰ ἔρθει καὶ σὲ σᾶς, θὰ κατακλύσει τὰ περισσότερα μέρη τῆς γῆς.

Αὐτὰ τὰ ἔχουμε πεῖ, μὴν περιμένετε ὅμως νὰ σᾶς πῶ καὶ τὴν ἡμέρα, οὔτε κἄν τὴν ἑβδομάδα, δὲν θὰ σᾶς τὴν πῶ αὐτή. Αὐτὴ δὲν θὰ σᾶς τὴν πῶ γιατί δὲν εἶναι σωστὸ νὰ τὴν πῶ.

Ἐσεῖς νὰ κοιτάξετε μόνο τὸν δρόμο τὸν δικό Μου, τὸν δρόμο τὸν δικό Μου, τὸν δρόμο τὸν σωστό Μου, τὸν δρόμο τὸν σωστό, τὸν ἴσιο, τὸν λαμπερό, τὸν θαλπωρό, αὐτὸν ποὺ σᾶς δίνει γλύκα στὴν ψυχὴ καὶ θὰ εἶναι ἐπωφέλεια, ἐπωφέλεια, μεγάλη ἐπωφέλεια, μεγάλη ὠφέλεια γιὰ τὸ δικό σας τὸ σῶμα ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή σας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐδῶ βιωτή σας.

Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ προετοιμαστεῖτε, κάνετε τὴν προετοιμασία τὴν ψυχική, κάνετε τὴν προετοιμασία ὅοοσο πιὸ γρήγορα μπορεῖτε, κάνετε τὴν προετοιμασία τὸ ἔχουμε πεῖ πλειστάκις, θὰ τὴν ποῦμε καὶ μία φορὰ ἀκόμα ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ γιὰ νὰ τὴν ἀκούσετε ἄλλη μία φορὰ καὶ νὰ τὴν βάλετε κατευθείαν στὸ δικό σας τὸ ψυχικό, στὴν δική σας τὴν ψυχή.

Ἀκολουθεῖστε τὰ Μυστήριά Μου, Μ Ε Τ Α Ν Ο Η Σ Τ Ε μὲ γράμματα κεφαλαῖα καὶ τότε Ἐμένα θὰ κερδίστε ἀλλὰ καὶ τὸν Παράδεισο φυσικὰ θὰ κερδίστε καὶ ἐκεῖ εἶναι τὸ μεγάλο κέρδος, ἐκεῖ, ἐκεῖ εἰς τὸν Οὐρανὸ ποὺ εἶναι ἀνεκτίμητο αὐτό. Δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε τώρα ἀπὸ ἐδῶ ἀλλὰ τὸ ἔχουμε πεῖ νομίζω καὶ αὐτὸ τὴν ἄλλη φορά, ὅταν θὰ ‘ρθεῖτε ἐδῶ τόοοτε θὰ καταλάβετε γιατί ἐλεγόντουσαν ὅοολα αὐτὰ ἐκεῖ κάτω εἰς τὴν γῆ, πόοοσο λαμπερὸ εἶναι τὸ θέμα αὐτὸ εἰς τὸν Οὐρανὸ καὶ πόσο ἁγιοπνευματικὸ καὶ πόσο λαχταριστὸ γιὰ τὴν ψυχή!

Ἡ ψυχὴ θὰ λαχταρᾷ αὐτὴ τὴν κατάσταση ἐκεῖ. Ξέρετε τί εἶναι λαχτάρα; Ἔχετε περάσει ἀπὸ λαχτάρα εὐχάριστη; Αὐτὸ θὰ εἶναι ἐκεῖ! Θὰ λαχταράει ἡ ψυχὴ νὰ εἶναι ἐκεῖ αἰώνια, αἰώνια, νὰ μὴν ξεφύγει, νὰ μὴν πάει πουθενὰ γιατί δὲν πρόκειται νὰ πάει καὶ πουθενά, ἀλλὰ θὰ εἶναι τόσο λαχταριστὰ ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτυπωθοῦνε καὶ ἐτούτη τὴ στιγμὴ ἐπάνω εἰς τὸ χαρτί.

Προετοιμαστεῖτε λοιπὸν ὅσο γρήγορα μπορεῖτε, ὅοοσο γρήγορα μπορεῖτε, δὲν ὑπάρχει ἄλλος καιρός, τὸ ὑπογράφω καὶ τὸ σφραγίζω αὐτό, δὲν ὑπάρχει ἄλλος καιρός!

Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ τ ε ῖ τ ε! Ἔρχεται σφοδρός, ἔρχεται σφοδρὸς ὁ ἄνεμος αὐτὸς καὶ θὰ παρασύρει τὰ πάντα, τὰ πάντα θὰ τσακίσει, τὰ πάντα θὰ παρασύρει, τὰ πάντα – πάρα πολλὰ θὰ ἐξαφανίσει, γι’ αὐτὸ ἐσεῖς νὰ εἶστε πιασμένοι ἀπὸ Ἐμένα τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Τριαδικὸ Θεό, καὶ ὅταν εἶστε πιασμένοι ἀπὸ Ἐμένα τότε μὴν φοβᾶστε τίποτα. Δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀφήσω, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀφήσω οὔουουτε ἕνα ἑκατοστὸ νὰ φύγετε ἀπὸ κοντά Μου ἀλλὰ θὰ εἶστε ἐκεῖ σιμά Μου. Θὰ εἶστε σιμά Μου καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς κρατῶ καὶ πάντα θὰ σᾶς προφυλάσσω ἀπὸ κάθε τί κακό.

Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί ὑστερία θὰ γενεῖ! Εἶναι ἀνείπωτη αὐτή, δὲν ἔχει ξανὰ γενεῖ. Θὰ εἶναι μία κατάσταση τρομακτικὴ ἀλλὰ ἐσεῖς ἐκεῖ, κοντά Μου μὲ τὴν βακτηρία τὴν δικιά Μου καὶ μέσα στὴν ἀγκαλιά Μου καὶ δὲν ἔχετε νὰ φοβηθεῖτε τίποτα γιατί θὰ εἴσαστε ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι κοντά Μου. Τίποτα δὲν θὰ φοβηθεῖτε, δὲν ἔχετε νὰ φοβηθεῖτε, σὲ τίποτα δὲν θὰ πειραχτεῖτε, θὰ εἶστε ἀ π ρ ό σ β λ η τ ο ι, ἀπρόσβλητοι ἀπὸ κάθε τί κακό, ἀπρόσβλητοι ἀπὸ κάθε τί ἐχθρικό.

Γι’ αὐτὸ πάρετε θάρρος, πάρετε θάρρος εἰς τὴν ψυχή σας. Θὰ ‘ρθοῦν αὐτὰ καὶ εἶναι καὶ πολὺ κοντὰ ἀλλὰ μὴν πτοεῖστε, Ἐμένα νὰ εὐχαριστεῖτε, Ἐμένα νὰ ὑμνεῖτε καὶ Ἐμένα νὰ δοξολογεῖτε, καὶ τότε θὰ εἴσαστε ἤρεμοι στὴν ψυχὴ καὶ ἀφῆστε τα ὅλα σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ τὸν Λυτρωτή. Τὸ μόνο ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε ἐσεῖς εἶναι πολλὴ προσευχή, πολλὴ προσευχὴ σὲ Ἐμᾶς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, καὶ κοντὰ στὰ Μυστήριά Μας τὰ μοναδικά, αὐτὰ ποὺ φέρνουν τὴν γλύκα στὴν καρδιά, αὐτὰ ποὺ φέρνουν τὴν κάθε μία ὀμορφιά, αὐτὰ ποὺ φέρνουν τὴν εἰρήνη, αὐτὰ ποὺ φέρνουν τὴν σωτηρία, αὐτὰ ποὺ φέρνουν κάθε εἴδους ἐλεημοσύνη ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Γι’ αὐτὸ μὴν πτοεῖστε, μὴν ἀνησυχεῖτε, νὰ ἠρεμεῖτε, νὰ ἠρεμεῖτε ὅταν ἔχετε Ἐμένα εἰς τὴν καρδία. Ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι μὴν φοβᾶστε τὰ διάφορα θηρία, τὰ ἔχουμε πεῖ, μὴν τὰ ἐπαναλάβουμε καὶ πάλι, τὰ ἔχουμε πεῖ, ἀνατρέξτε στὶς Γραφὲς ποὺ ἔχουν δοθεῖ, τὶς παλαιότερες αὐτές, δὲν εἶναι καὶ πολὺ παλιές, τοὺς περασμένους μῆνες ἦταν αὐτές.

Θὰ δεῖτε, ἐπανέλθετε νὰ τὶς κοιτάξετε, γυρίσετε πίσω καὶ διαβάστε τις αὐτές, διαβάστε τις, κάντε τις κτῆμα σας. Γιατί ξέρετε Παιδιά Μου καλά, τὶς ἔχετε ξεχάσει αὐτές, τὶς ἔχετε ξεχάσει, ὀλίγα τί, ὀλίγα τινὰ μείνανε στὸ νοητικό σας, τὰ περισσότερα πέταξαν. Δὲν θυμόσαστε τί ἔχει εἰπωθεῖ, γιατί ἂν θυμόσασταν τί εἶχε εἰπωθεῖ θὰ ἦταν καὶ διαφορετικὴ ἡ συμπεριφορά σας καὶ ἐτούτη τὴ στιγμή, ἀλλὰ καὶ κάθε ἡμέρα καὶ κάθε νύχτα θὰ ἤσασταν διαφορετικοί, ἐνῷ δὲν εἶστε. Εἶστε;

Ἂν τὰ εἴχατε ὅμως μέσα εἰς τὴν καρδιά σας καὶ στὸ θυμητικό σας ὅλα αὐτά, αὐτὰ ὅλα τὰ σημαντικὰ ποὺ εἰπώθηκαν κατὰ καιροὺς καὶ μάλιστα τὸν τελευταῖο τὸν καιρό, θὰ εἴχατε ἄαααλλη, τολμῶ νὰ πῶ, πορεία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ἀσχολεῖστε μὲ πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ἔπρεπε νὰ ἀσχολεῖστε, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσχολεῖστε μόνον μὲ τὴν προσευχὴ καὶ μόνον μὲ τὰ Μυστήρια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μόνον αὐτὰ εἶναι αὐτὴ τὴν ἐποχή, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο εἰς τὴν γῆ.

Τρέμει ὅλη ἡ γῆ, σὲ λίγο δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πὼς θὰ ταρακουνηθεῖ! Δὲν θὰ εἶναι σφαιρικὸ τὸ ταρακούνημα, θὰ εἶναι ταλαντευτικό. Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό; Θὰ τὸ καταλάβετε σὲ λίγο καιρό.

Δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς πῶ γιὰ τὰ ἄλλα τὰ πολεμικά, δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς πῶ γιὰ τὶς ἄλλες τὶς συμφορές! Αὐτὲς θὰ ‘ρθοῦνε, ἐσεῖς νὰ εἶστε ἕτοιμοι ψ υ χ ι κ ά, νὰ εἶστε ἕτοιμοι π ν ε υ μ α τ ι κ ά, νὰ εἴσαστε μέσα στὴν δική Μου ἀγκαλιὰ καὶ τότε ἀφῆστε τα ὅλα στὸν Τριαδικὸ καὶ Τρισυπόστατο Θεὸ τὸν Βασιλιά.

Μὴν ἀσχολεῖστε μὲ αὐτά, ἐσεῖς νὰ ἀσχολεῖστε μὲ αὐτὰ ποὺ πρὸ εἰπώθηκαν ἐδῶ, καὶ τότε θὰ εἶστε ἤρεμοι ἀπόλυτα στὸ δικό σας ψυχικό, μὲ μία καὶ μόνη προϋπόθεση, νὰ ἔχετε πίστη ἀκράδαντη καὶ ἐμπιστοσύνη ἀτελεύτητη στὸν Τριαδικὸ Θεό.

 

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Φοβερή Προφητεία από το Άγιο Όρος - Για Ρωσία - Ουκρανία


Φοβερή Προφητεία από το Άγιο Όρος - Για Ρωσία - Ουκρανία...

-Ταραχές σε μια χώρα μικρότερη από τη Ρωσία θα έρθουν ένα χρόνο μετά το θάνατό…

Συνέχεια➥

«Προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα που προκαλούν πανικό για το ( 2022 )


«Προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα που προκαλούν πανικό για το ( 2022 )...

 

Για την ιστορία, η Μπάμπα Βάνγκα γεννήθηκε το 1911 και…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - -