ΕΠΕΙΓΟΝ -

ΕΠΕΙΓΟΝ - "Φωτιζόμενος Ερημίτης": "Όραμα" - Ἀμὴν γένοιτο Κύριέ μου καὶ Θεέ μου

 

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

+++

Ἔρχεται μία εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐσταυρωμένου ὅπως ἀπεικονίζεται κατὰ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ἐκεῖ ποὺ Τὸν τοποθετεῖ ένας πιστός,  καὶ μετὰ ἀκολουθεῖ ὁ ἀσπασμὸς ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἀμὴν γένοιτο Κύριέ μου καὶ Θεέ μου. Τὸ νὰ σταματήσει ὁ Κύριος τά δεῖνα άς ἕνα δῶρο ποὺ δὲν τὸ ἀξίζουμε. Μιλάω φυσικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μου.Ό λόγος,

Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ πάρετε δύναμη πολὺ γιὰ νὰ ἀντέξετε τὰ ἄλλα ποὺ ἔρχονται καὶ δὲν εἶναι λίγα ἀλλὰ εἶναι τρομερά, γι’ αὐτὸ βάλτε το αὐτὸ μέσα εἰς τὴν καρδιά, αὐτὸ ποὺ θὰ γενεῖ, ἐνστερνιστεῖτε το, κρατεῖστε το ἐκεῖ, πιστεύσατε καὶ πιστεύσατε στὴν δύναμη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶναι ὁ Παντοδύναμος, εἶναι ὁ Δημιουργός, εἶναι ὁ Λυτρωτὴς τῶν κακῶν, εἶναι ὁ Δωρητὴς τῶν καλῶν. Αὐτὸ νὰ πιστέψετε ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς καὶ τότε, τότε θὰ δυναμώσετε πολὺ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή, θὰ γίνετε ἄντρες γιὰ νὰ περάσει αὐτὴ ἡ περίοδος ἡ αἱματηρή, αὐτὴ ἡ περίοδος πραγματικὰ ἡ πολὺ ὀδυνηρή.

Ἑπομένως αὐτὸ θὰ σᾶς δυναμώσει, θὰ σᾶς ἀνδρειώσει, θὰ σᾶς κάνει ἀνδρείους καὶ θὰ σᾶς δυναμώσει καὶ τὴν πίστη πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ἔτσι θὰ προσεύχεστε καθημερινὰ καὶ αὐτὴ ἡ προσευχὴ στὰ Οὐράνια θὰ σᾶς ὑψώνει, στὰ Οὐράνια θὰ σᾶς ὑψώνει καὶ τόσο πολὺ θὰ σᾶς ὑψώνει ποὺ θὰ εἶναι ἄφταστο αὐτό, δὲν θὰ τὸ ἔχετε νοιώσει ποτὲ αὐτὸ ποὺ θὰ γίνεται μέσα εἰς τὴν ψυχὴ σας μετὰ ἀπὸ τὴν προσευχή, τὴν ἀληθινὴ τὴν προσευχή σας.

Γι’ αὐτὸ θὰ εἶναι Δῶρο μεγάλο ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ἀπὸ τὴν Μητέρα τὴν Ἁγνή, τὴν Μητέρα τὴν Παναγία ποὺ προσεύχεται γιὰ ἐσᾶς καὶ ἀγωνιᾷ τόσο πολὺ ποὺ ἡ κατάσταση αὐτὴ εἶναι ἀπερίγραπτη, δὲν μπορῶ νὰ σᾶς τὸ περιγράψω ὁ ἴδιος ὁ Υἱός Της πόσο πολὺ προσπαθεῖ ἡ Μητέρα ἡ Ἁγνὴ καὶ τί πόλεμο καὶ μάχες δίνει γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὴν τὴν ἄθλια καταστροφὴ ποὺ ἔκαναν αὐτοὶ οἱ ἀπαίσιοι καὶ οἱ μοχθηροί, αὐτοὶ οἱ μιαροί.

Τὴν βλέπουν αὐτοὶ καὶ τρέχουν, τρέχουν, βλέπουν τὴν Παναγία καὶ ἐξαφανίζονται. Σὲ εὐχαριστοῦμε Κύριε γιὰ ὅλα, σὲ εὐχαριστοῦμε Κύριε.

Θαρσεῖτε, τὸ κακὸ ἀπεμπολεῖτε καὶ νὰ ἔχετε μόνο μέσα στὴν καρδιά σας, μέσα στὴ ψυχὴ σας μόνο τὸ καλὸ ποὺ πηγάζει μόνο ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Αὐτὸ σᾶς λέγω αὐτὸ τὸ βραδινὸ καὶ κλείνω αὐτὸν τὸν σύντομο Λόγο τὸν καλόν.

Παρακαλῶ Κύριε φώτισε τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ δοῦνε καὶ κοντά Σου νὰ ‘ρθοῦνε, μπορεῖς νὰ τὸ κάνεις αὐτό;

Αὐτὸ εἶναι δίστομος ρομφαῖα, ἀπὸ τὴν μιὰ ἔχω δώσει τὸ αὐτεξούσιο, ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι ὁ Θεῖος φωτισμός, ἀλλὰ ἂν δὲν Μοῦ ἀνοίξουν τὴν πόρτα Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ εἰσέλθω εἰς τὴν ψυχή τους καὶ νὰ γίνει τὸ θαῦμα τὸ καλὸ ὥστε νὰ ἔρθουν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν Οὐρανό, εἰς τὸν δικό Μου Οἶκο ἐκεῖ ψηλὰ αὐτὸν τὸν ἀνθηρὸ καὶ εὐωδιαστό.

Παρακαλέστε ἐσεῖς, παρακαλέστε, παρακαλέστε, γι’ αὐτὸ σᾶς εἶπα προσευχὴ νὰ κάνετε γιὰ τὴν κάθε μιὰ ψυχὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη τὴν γῆ, γιὰ ὅλους γενικὰ γιατί ἡ προσευχὴ ἡ δική σας φτάνει ἐδῶ στὸν Οὐρανὸ καὶ ἡ προσευχὴ κάθε Παιδιοῦ Μου ἀπὸ τὴν γῆ, ὄχι μόνο ἡ δική σας, ὄχι μόνο ἡ δική σας, ἡ προσευχὴ ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἡ ἀληθινὴ κάθε ἑνὸς Παιδιοῦ, κάθε ἑνὸς Παιδιοῦ φτάνει ἐδῶ ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανὸ καὶ βοηθᾷ τὴν κατάσταση αὐτή, βοηθᾷ, βοηθᾷ, βοηθᾷ καὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸν κανόνα καὶ νὰ ἔρθει ἡ ἄλλη ἡ κατάσταση ἡ καλὴ καὶ νὰ σωθεῖ ἡ κάθε μία ψυχὴ ἡ ὁποία τὸ ἐπιθυμεῖ.

Προσεύχεστε γενικὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, προσεύχεστε καὶ ὁμιλεῖτε, ὁμιλεῖτε· καὶ ὅταν γίνει αὐτὸ τότε νὰ μὴν σταματήσετε οὔτε στιγμὴ νὰ λέτε γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ποὺ εἶναι Οὐράνιο Ἀγαθό, Οὐράνιο Δῶρο Τρομερὸ καὶ Μοναδικό.

Κύριε σταύρωσε τὸν πλανήτη, σταύρωσέ τον. Ἔρχεται μία εἰκόνα ὅπου ὁ Κύριος ἀκουμπᾷ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι μόνον αὐτὸ, κάνει καὶ τὸ περίγραμμα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν Σταυρό. Δοξασμένο τὸ ὄνομά Σου Κύριε, δοξασμένο τὸ ὄνομά Σου! Τώρα ἔβαλε τὸν Σταυρὸ ὄρθιο κάπου στὸ μέσον τῆς Ἑλλάδος ὑποδηλώνοντας τὴν μεγάλη Του ἀγάπη καὶ τὴν χορηγία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἀρχίζει νὰ ἐξαπλώνεται ἡ βοήθεια καὶ ἐκτὸς συνόρων. Καθαρίζει ἡ ἐδῶ ἐπικράτεια ἐπιλεκτικὰ καὶ μετὰ ἀρχίζει παρὰ πέρα.

Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο, λέξεις δὲν ὑπάρχουν, ἐμεῖς δὲν τὸ ἀξίζουμε ἀλλὰ ἡ μεγάλη Σου Μακροθυμία καὶ ἡ μεγάλη Σου Ἀγάπη, καὶ ἡ μεγάλη Σου Ἀγάπη καὶ πρὸς τὴν Μητεροῦλα, ἡ μεγάλη Ἀγάπη τῆς Μητερούλας πρὸς ἡμᾶς, ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν χάρις σ’ αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἐτούτη τὴν στιγμή. Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι καὶ πρόσθεσέ μας πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη γιὰ νὰ μένουμε πάντοτε κοντά Σου καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ θελήματά Σου.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Φωτιζόμενος Ερημίτης

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Φοβερή Προφητεία από το Άγιο Όρος - Για Ρωσία - Ουκρανία


Φοβερή Προφητεία από το Άγιο Όρος - Για Ρωσία - Ουκρανία...

-Ταραχές σε μια χώρα μικρότερη από τη Ρωσία θα έρθουν ένα χρόνο μετά το θάνατό…

Συνέχεια➥

«Προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα που προκαλούν πανικό για το ( 2022 )


«Προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα που προκαλούν πανικό για το ( 2022 )...

 

Για την ιστορία, η Μπάμπα Βάνγκα γεννήθηκε το 1911 και…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - - -- --